Piratai prie Klaipėdos


Vaikystėje, kuomet būdavęs toks pat nevykęs oras, koks dabar už lango, aš mėgdavau pasikuisti pas močiutę ant namo palėpėje (suval. ant aukšto – kirtis ant u, riestinis, aišku). Ten surasdavau visokių senų žurnalų ar netgi knygų (tarkime, žinojote, kad SSRS turėjo būti komunizmas 1980 metais pagal istorijos vadovėlį, bet tuomet sulaukėme tik “brandaus socializmo“?).

O šį savaitgalį tėvų sode man pakliuvo į rankas irgi toks pageltęs senas žurnalas: “Aplink Pasaulį“ – kelionių, nuotykių ir fantastikos žurnalas jaunimui (na, tai čia man, aišku), kaip rašoma jo anotacijoje ant viršelio. Kaina 2 rb. 40 kap., spausdino Kauno “Spindulio“ spaustuvė, o vat išleido – Lietuvos vaikų fondo leidykla “Alka“ ir Vilniaus Planetariumas 1991 m. sausį (brrrr, kokia numerio data…). Pirmuoju pagal abėcėlę redakcinėje kolegijoje yra įrašytas Gediminas Beresnevičius, “Dorado“ fantastų klubo įkūrėjas.

Šiaip norėčiau kreiptis leidimo perpublikuoti anuomet spausdintą taip ir pavadintą, kaip viršuje, straipsnelį iš tarpukario mūsų laivyno istorijų, o jų šiame 29 psl. žurnalo numeryje jų yra dvi: apie karo laivą “Prezidentas Smetona“ (24 psl.) ir apie pasienio apsaugos laivą “Savanoris“ (25 psl.) – pastaroji ir yra žemiau.

Nežinau autoriaus. Čia netgi nebuvę mados sudėti žurnalo turinį – ir redakcinė informacija, kurią citavau, yra sunkiai surandama tarpelyje tarp tekstų. Jei gausiu papildymą, kas autorius, mielai pažymėsiu. Tikiuosi, nebus supykta autorinių teisių turėtojo, kad neatsiklausęs publikuoju, bet kad atsiklausti nėra kaip ir ko – jei bus prieštaravimas, įrašą išimsiu, be abejo. O tuomkart – ačiū už pasakojimą, o jums – pasiskaitymui (toliau tekstas ne mano, palikta kaip originale):

* * *

Kiek prisimenu, tai buvo 1926 m. rudenį, apie spalio mėnesį, kada Klaipėdos miestą ir patį uostą dengė tamsūs, niūrūs, drėgni ir ilgi rudens vakarai. O rudens vėjas, nors ir neperstiprus, bet pašėlęs. Lėkdamas vandens paviršiumi atsimušdavo į mūsų karo laivo korpusą ir, užgaudamas laivo stiebą bei vantas, staugė lyg Adventų metu vilkai miške. Miesto gatvės tuščios, tik kur ne kur pamatydavai ir susitikdavai skubantį žmogų.

Štai vieną tokių nejaukių rudens vakarų motorlaivio “Savanoris“ vedėjas gauna iš Klaipėdos krašto pasienio policijos vado įsakymą tuojau paruošti “Savanorį“ išvykimui į jūrą. Kadangi motorlaivis “Savanoris“ buvo mažas laivelis, tad ir jo įgulą sudarė vos keli žmonės: vienas laivelio vedėjas (koks nors LSB stilium vis dar “I eilės vairininkas“? – skipper.lt past.), du mašinistai ir du matrosai. Laivelio paruošimas buvo trumpas ir labai greitas. Vykstant motorlaiviui “Savanoris“ į jūrą, kiekvieną kartą jo įgula ir ginklavimas buvo papildomi iš pasienio policijos pareigūnų. Tad ir šį kartą “Savanorio“ įgula buvo papildyta senais ir prityrusiais kulkosvaidininkais su vienu sunkiuoju kulkosvaidžiu ir vienu sanitarijos puskarininkiu su pirmosios pagalbos krepšiu.

Sąlygos į jūrą išvykti nekokios, nes ir pati jūra suraukusi veidą, grūmėsi su tamsiomis rudens naktimis ir iš viršaus švininiais lašais krentančiu lietumi. Bet ką bedarysi!… Įsakymas lieka įsakymu, kurį reikia vykdyti.

Netrukus į motorlaivį atvyko ir pats Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas ir jau rado viską paruošta. Laivelio motorai savo bruzdėjimu jau drumstė uosto tvirtovės vandens paviršiaus ramumą (jei pamenate, Jūrų apsaugos šešių katerių flotilė bazavosi prie Kopgalio tvirtovės, turėdami savo prieplaukas gynybiniuose grioviuose, kurie dabar taip pertvarkyti Jūrų muziejuje, kad apie įplaukimą kalbos nėra, aišku; 1923 m. pradėjo veikti pakrančių apsauga, o 1924-1939 m. jai priklausė šie nedideli motorlaiviai, iš kurių ginkluotas stacionaria ginkluote, kiek žinau, tebuvęs tik paskutinis sąraše: „Savanoris“, „Lietuvaitė“, „Šaulys“, „Aitvaras“, „Žaibas“, „Partizanas“.  – skipper.lt past.).

Motorlaivis “Savanoris“ apie 20-21 val. buvo išvestas iš uosto tvirtovės ir pasileido jūros link. Laivo vedėjo Hanso Deringo vedamas, praplaukė Klaipėdos uosto molus-vartus ir išėjo į atvirą jūrą. Čia pat laivelio vedėjas įsako užgesinti visas “Savanoryje“ degančias šviesas ir nuimti signalinį žalią ir raudoną žiburį, kad jokios šviesos niekur nebūtų. O policijos vadas uždraudė įgulai rūkyti.

Tyliai slenkame jūros pakraščiu apie 4-5 jūrmylias nuo kranto. Taip slinkdami priplaukiame iki Holandijos kepurės (dab. Olandų Kepurė – skipper.lt past.) miško iškyšulio. “Savanoris“ keičia kursą ir plaukia į jūrą gilyn. Maždaug tarp Nimerzatės (dab. Nemirseta – skipper.lt past.) kaimo ir Palangos “Savanoris“ atsidūrė apie 8-10 jūrmylių nuo kranto. Slenkam visai pamažu. Sekame kiekvieną jūros atodūsį. Visur tyla. Vien tik lietaus lašai kapoja raukšlėtą jūros veidą, drumsdami jos ramybę. Jūros paviršius neaudringas.

Mūsų visų akys ir ausys įtemptos. Ar nepastebėsime ką nors neaiškaus. Ar nepamatysime ką nors įtartina. Ir štai, nuplaukus kiek toliau, buvo pastebėtas juodas didelis kalnas, plūduriuojantis virš vandens. Kadangi naktis buvo tamsi ir lietinga, tai motorlaivis “Savanoris“ iš lėto, atsargiai artinosi prie pastebėto kalno. Prisiartinus kiek arčiau, buvo galima išskirti, kad tai ne kalnas plūduriuoja virš vandens, bet, užgesinęs visas šviesas, stovi nemažas jūrų laivas, o aplink jį plūduriuoja keletas mažesnių irklinių laivelių.

Šį jūros laivą mes tuojau pažinome. Tai buvo jūrų buksyras vardu “Willi“.

“Willi“ nebuvo paprastas jūrų buksyras, bet buvo jūrų piratų laivas. Jis buvo ginkluotas, ir mes jau anksčiau buvome keletą kartų su juo susidūrę – susikovę. Šį kartą  “Willi“ taip pat buvo atvykęs iš Dancingo (dab. Gdanskas Lenkijoje, anuomet – kiek laisvesnio statuso už to meto Klaipėdą vokiškas miestas Lenkijoje – skipper.lt past.) uosto į mūsų teritorijos vandenis ir pardavinėjo neakcizuotą spiritą. Kitaip sakant, gabena kontrabandą į mūsų valstybę.

“Willi“ ir kiti irkliniai laiveliai greit pastebėjo ir atpažino motorlaivį “Savanorį“, kuris iš lėto artinosi prie jų. Irkliniai laiveliai, pastebėję tai, tuojau paliko “Willį“ vieną, kitaip sakant, atsipalaidavo ir dingo nakties tamsumoje tarp jūros bangų. O jūrų piratas “Willi“, pridengdamas irklinių laivelių pabėgimą, pats pirmasis į motorlaivį “Savanoris“ atidengė šautuvų ugnį. Piratų laivo “Willi“ įgulai anksčiau buvo labai gerai žinoma, kad motorlaivis “Savanoris“ yra daug mažesnis už “Willi“ ir medinis. Gi pats “Willi“ buvo daug didesnis, plieninis ir turėjo šarvuotą vairinę. Tad kovos jėgos ir padėtis buvo nevienodos (pagal pasienietis.lt informaciją, šio motorlaivio greitis tesiekęs tik 8-10 mazgų, kai kontrabandininkai išvystydavę iki 14-18 mazgų ir taip pabėgdavę – skipper.lt past.). Tačiau motorlaivis “Savanoris“, kad ir būdamas menkesnis, nepasitraukė “Williui“ iš kelio, bet stojo į kietą kovą. Čia pat prašneko motorlaivio “Savanoris“ sunkusis kulkosvaidis, ir kiti įgulos nariai atidengė tankią šautuvų ugnį. Iš “Savanorio“ paleistoji ugnis kaitino “Willi“ šonus ir daužė vairinės bei korpuso langus.

“Willi“ gavęs gerą pirmąjį kulkosvaidžio ugnies krikštą, pradėjo daryti įvairius manevrus, iš kurių buvo galima matyti, kad jūrų piratas “Willi“ savo plieniniu smaigaliu net keletą kartų mėgino smogti “Savanoriui“ tiesiai į šoną per vidurį ir perpjauti jį pusiau. Motorlaivio “Savanoris“ vedėjo dėka visi “Willi“ pasikėsinimai buvo laiku pastebėti ir darant priešingus manevrus, prisidengiant stipria kulkosvaidžio ir šautuvų ugnimi, buvo paversti niekais.

Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas, visa tai matydamas, duoda įsakymą laivo vedėjui nenutolti nuo jūrų piratų laivo ir nepamesti jo iš akių. Vadas “Savanorio“ įgulai pasakė: “Vyrai, žūtbūt nesitraukti iš kovos lauko ir neleisti jūrų piratams šeimininkauti mūsų jūros pakraštyje!“ Po šių vado pasakytų žodžių pas kiekvieną “Savanorio“ įgulos narį pakilo ryžtas ir nuotaika kautis iki galutinio laimėjimo.

Jūrų piratų laivas “Willi“ paleido į mus tankią šautuvų ugnį ir apmėtė šompalinėmis granatomis. Toks jūrų piratų elgesys mūsų nė kiek neįbaugino, o tik daugiau suerzino ir paskatino piratams atsilyginti. Mes smarkiai atsakėme savo ugnimi.

Pagaliau “Willi“ neatlaikė mūsų spaudimo ir mūsų ugnies. Atsišaudydamas pradeda trauktis. Mums darosi drąsiau. Įgulos narių nuotaika kyla.

Tęsiant persekiojimą toliau, iš jūrų piratų laivo paleistoji šautuvo kulka pataikė į “Savanorį“ ir sunkiai sužeidė mūsų laivo vedėją Hansą Deringą. Dėl šios priežasties turėjome nutraukti “Willi“ persekiojimą.

Sanitarijos puskarininkis sužeistąjam suteikė pirmąją medicinos pagalbą, o jūreivis Stasys Mataitis (jau miręs) atsistojo prie vairo ir laivo vedėjo nurodytu kursu laimingai atvedė motorlaivį “Savanorį“ į Klaipėdos uostą. Sužeistasis tuojau buvo nugabentas į Klaipėdos miesto ligoninę.

Rytojaus dieną smulkiai apžiūrėję motorlaivį, radome 36 piratų kulkų pataikymus. Laivo vedėjas po 6 savaičių gydymo pasveiko ir grįžo prie savo pareigų.

Vėliau teko nugirsti iš vietinių žvejų kalbų, kad jūrų piratų laivas “Willi“ įplaukė į Dancingo uostą be langų stiklų ir kartu atsigabeno du sunkiai sužeistus asmenis.

Po šio įvykio “Savanoris“ daug kartų buvo išplaukęs į jūrą ir dar ilgą laiką Baltijos jūros bangos plovė jo sužeistus šonus, bet daugiau tokios nelaimės neturėjo.

kontrabanda

Situacija jau pasikeitusi: medinuką “Savanorį“ pakeitęs plieninis pasieniečių laivas “Partizanas“ iškelia nuskendusį spirito kontrabandininkų estų laivą “Polio“ – iš žurnalo „Jūra“ Nr.1, 1939 m. (foto iš gh.lt)

* * *

Na, o savo ruožtu aš jums priminsiu, kad jūrų piratas “Willi“ vis tik priėjo tą proverbinės lentos per bortą galą ir šlumštelėjo, po ko sausas neiškilo – “Jūra“ 1936m. Nr.5 parašė, kad anksčiau mano jau minėtasis karo laivo “Prezidentas Smetona“ istorijose kapitonas Juozas Tamašauskas pričiupo “Willį“ ir savo laivu “Partizanas“ parvilko jį konfiskuotą į Klaipėdą.

O jei skaitėte ir istoriko bei muitininko Gedimino Kulikausko knygą “Apelsinų kontrabanda“, tai aukščiau aprašytas pasakojimas su anuomet spirito kontrabandininkais taip pavadintais jūrų piratais puikiai papildo jo pateikiamus to meto kovos su kontrabanda jūroje faktus.

Antrasis pasakojimas yra čia.

Komentarų: 1

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.