1940-ųjų birželis – paskutinės Lietuvos karo laivyno dienos


Rašydamas apie kitokios “Prezidento Smetonos“ kovos su kontrabandininkais istorijos epilogą, paliečiau ir 1940 metų birželio-liepos periodą, ir kaip pasakojimo dalyviai buvo susiję su to metu įvykiais – sovietine Lietuvos okupacija.

Jei kažkas tikrai simpatizuoja paleckiukų sovietofilinėms blėnims ir kliedesiams, tai va dabar jums į žabtus pačių rusų po truputį jau išslaptinami dokumentai apie tai, kaip mes “patys prisijungėm“ prie Sovdepijos.

Šis tinklaraštis nėra ištisai istorinis – aš, pramaišiui su buriavimo ir susijusiomis temomis, dar papasakoju ir apie laivus, jūrininkus bei su jais susijusią istoriją, nes apie regatas ir sportinio matavimosi škertikais rezultatus galite perskaityti kitur. Todėl ir dokumentai, kuriuos čia pateikiu, yra irgi teminiai, nes paprastai glaudžiai susiję su laivynu.

Kaip ir šis – čia įsakymas sovietiniam Raudonvėliaviniam (čia ne pokštas – taip tikrai vadinosi) Baltijos laivynui 1940 metų birželio 9 dieną (nemokantiems rusų kalbos aš išverčiu žemiau):

šis ir kitas lapas iš filibuster60.livejournal.com

Vertimas mano, paryškinau žodžius, kurie labai gražiai atspindi “prisijungimo prie SSRS savanoriškumą“, didžiosios raidės – kaip originale:

SSR Sąjungos gynybos liaudies komisaras

1940m. birželio 9d.
Nr. 02622.
Frunzės g. 19, Maskva

VISIŠKAI SLAPTAI
YPATINGO SVARBUMO

RAUDONVĖLIAVINIO BALTIJOS LAIVYNO VADUI VICEADMIROLUI drg. TRIBUC

Kopijos: KARINIO JŪRŲ LAIVYNO LIAUDIES KOMISARUI ADMIROLUI drg. KUZNECOVUI;
LKA (Leningrado karinės apygardos – mano past.) KARIUOMENĖS VADUI ARMIJOS GENEROLUI drg. MERECKOVUI.

ĮSAKAU:

1. RAUDONVĖLIAVINIAM BALTIJOS LAIVYNUI nuo 05 min. birželio 10 dieną pereiti į operatyvinį Leningrado karinės apygardos vado pavaldumą ir birželio 12 dienai būti pasirengusiems karinių užduočių vykdymui pagal pastarojo nurodymus:

a) užtikrinti nuolatinę karinių bazių ir karinio jūrų laivyno laivų, esančių TALINE, PALDIJSKE ir LIBAVOJE (Liepojoje – mano past.), parengtį;

b) LKA kariuomenės vado nurodymu užgrobti estų ir latvių karinių laivynų laivus, esančius bazėse ir plaukiojime; užgrobti Lietuvos laivyną (Palangoje) (turima omeny iš tiesų Šventoji, kuri ir dabar yra administraciniame Palangos savivaldybės pavaldume, išskyrus uostą – mano past.);

c) užgrobti ESTIJOS, LATVIJOS, ——– prekybinį laivyną ir plaukiojančias priemones, nutraukus susisiekimą jūra tarp šių šalių; (pastabos ranka paraštėse pažymi duomenis apie svarbesnių jau priešų laivų stiprumą ir tipus – mano past.)

d) parengti ir organizuoti desanto išlaipinimą PALDIJSKE ir TALINE; LKA kariuomenės vado įsakymu, užgrobti TALINO įlanką ir baterijas NARGJE bei VULF salose bei būti pasirengusiems užgrobti SUROPSKO bateriją iš sausumos pusės;

e) uždaryti RYGOS ĮLANKĄ ir blokuoti ESTIJOS ir LATVIJOS krantus pagal SUOMIŲ ĮLANKĄ ir BALTIJOS JŪRĄ, kad neleistumėt evakuotis šių šalių vyriausybėms ir užkirstumėt [kelią] kariuomenių bei turto išvežimui iš jų;

f) organizuoti pastovios ir patikimos sargybos vykdymą SUOMIŲ ĮLANKOJE iš SUOMIJOS pusės ir BALTIJOS JŪROJE iš ŠVEDIJOS pusės ir iš pietų (iš Trečiojo Reicho pusės, nes Vokietija tam momentui pagal Ribentropo-Molotovo paktą buvo SSRS sąjungininku, todėl net kariniuose dokumentuose šis jautrus būsimojo priešo klausimas, kaip matote, delikačiai apeinamas – mano past.);

g) glaudžiame bendradarbiavime su sausumos daliniais padėti LKA kariuomenės puolimui į VEZENBERGĄ (Estijoje – mano past.);

h) naikintuvų aviacijos veiksmais neleisti išskristi estų ir latvių lėktuvams į Suomiją ir Švediją.

2. Tikslų kovinių veiksmų pradžios laiką nurodys LKA kariuomenės vadas.

3. Šios direktyvos vystymui, parengti Baltijos laivyno veiksmų planą ir pristatyti tvirtinimui birželio 11-tai dienai.

(pasirašo)

SSRS GYNYBOS LIAUDIES KOMISARAS SOVIETŲ SĄJUNGOS MARŠALAS S. Timošenko

RAUDONOSIOS ARMIJOS GENERALINIO ŠTABO VIRŠININKAS SOVIETŲ SĄJUNGOS MARŠALAS V. Šapošnikovas

(atspausdinti 4 egz. [pagal nurodymus], spausdino generolas-majoras A. Anisovas)

Kariškių kalba – ne politikų. Jie tikrų minčių neglaisto žodžiais ir nemaskuoja veiksmų eufemizmais. Jiems reikia aiškių ir konkrečių nurodymų. Todėl tekste kuo puikiausiai visa sovietinė demagogija atmetama ir kalbama apie užgrobimus (verčiu “užgrobti“, o ne “užimti“, nes taip ir rašoma – rusiškai yra kitas žodis “užėmimui“), puolimą, kovinius veiksmus ir kariuomenės pasirengimą atidengti ugnį, jei bent menkiausias pasipriešinimas vyks.

Čia tikrai ne “policinė“ ar “taikos palaikymo“ operacija, kurias dabar kartais atlieka taikdarių karinės pajėgos. Čia akivaizdus faktas, kaip buvo rengiamasi karinei okupacijai, kuri ir buvo įvykdyta. O ar šaudė kažkas besipriešindamas, ir todėl jau galima vadinti tą Estijos, Latvijos ir Lietuvos užgrobimą okupacija, ar nešaudė, kadangi karinė operacija buvo atlikta visais aukščiau nurodytais būdais, priemonėmis ir frontais, todėl nešaudant jau taikomas “švelnesnis“ apibūdinimas aneksija – visai neturi reikšmės. Iš įsakymo sovietiniam Baltijos laivynui akivaizdžiai matosi, kad tai buvo karinė operacija, o ne “patys pasiprašė, nesitikėjom, bet negi atsisakysim priimti“.

Ir aš net nekalbėsiu apie pirminio šaltinio komentarus, kur vienam rusų šlykštynei užteko niekšiškumo pareikšti, kaip jie, matai, čia žydus nuo vietinių fašistų apgynė, todėl va mus ir okupavo. Čia ne apie įvykių chronologiją ir priežastinius ryšius kalba – nėra ką diskutuoti apie tą smegenų auglį.

Blogiau, kad dar visai šviežias JAV prezidento Obamos nusikalbėjimas apie “lenkų mirties stovyklas“, pamirštant, kad tai vis tik buvo vokiečių (nacių) mirties stovyklos jų okupuotoje Lenkijos teritorijoje, matomai, yra ne atsitiktinumas.

Man pačiam teko vienam JAV ambasados darbuotojui (buvo ne diplomatas – administracinis ar techninis darbuotojas, todėl “apavalainai“ nekalbėjo) Andrew Graves pasiūlyti pradžiai shut the fuck up, o po to jau ir į snukį (jo du kolegos sulaikė – veiksmas automobilyje prie Santariškių klinikos), nes jo liejama neapykanta lietuviams žydšaudžiams (ne lietuvių padugnėms, o mums, kaip visai tautai!) buvo palydima tokiais pačiais argumentais, kaip mes dar gerokai iki vokiečių pradėjom Holokaustą. Į pastabą, kad iki vokiečių čia buvo rusai 1940-tais, o “Paskutinis sprendimas“ (dėl žydų fizinio sunaikinimo) yra nei kiek ne ankstesnis, atšovė, kad mes tą darėm (sic!) jau 30-ųjų gale, tad dar gerokai ne tik iki vokiečių atėjimo, bet ir iki rusų (kurie čia atėjo ginti žydų nuo sukraugerėjusių kaimynų lietuvių ir “kitokių fašistinių pribaltų“, kaip anas aukščiau minėtas padugnė pakomentavo?).

Tad įtariu, kad istoriją dėsto JAV ne ką geriau, nei tą daro dar ir dabar Rusijoje. Bet, atsiprašau, ar mes patys dėl okupacijos fakto jau sutarėm? Ar mums sostinėje stypsantys bronziniai balvonai ant Žaliojo tilto tikrai yra ne okupacinis ideologinis ir primestas svetimas simbolis, ar menas ir istorinis paveldas, kurį būtina įtraukti į kultūros (sic!) vertybių sąrašą, o ne eksponuoti kokiame nors Grūto parke greta kitų kunskamerinių sovietinių iškrypimų?

Ne, šis mūsų sąjungininkas irgi nebuvo žydas (kažkaip nesu turėjęs bėdų nei su vienu žydu, ir taip nuo vaikystės) – jis buvo mormonas. Po to, kai jam jau ir jo (!) kolegos liepė nediplomatiškai užčiaupti srėbtuvę, jis dar pusę kelio bumbėjo, kad lietuviai skriaudžia dar ir mormonus, kurie, vargšai, čia buvo maldų palapinę pasistatę, o dabar ir tą nugriovė… Teko čia pat nuvežti iki mūrinės (!) mormonų bažnyčios Vilniuje ir pasiūlyti savo visą grievance ten palikti (nors vertėjo vis tik išmesti iš mašinos ir paleisti eiti pėsčiomis iki savo priebėgos ant Pamėnkalnio – jis ir taip čia vaikščiojo avėdamas alpinistų batais, nes “mūsų šaligatviai tokie kreivi, kad kojas išsisukiosi“). Tą nuopisą “mūsų sąjungininką“ galite rasti FB, jei norite – perduokite linkėjimus tuo pačiu ir jo prezidento nusipezėjimo proga.

Taip va jums tiek tos “gyvosios istorijos“ ir tokio lyrinio nukrypimo šią atmintiną Lietuvai dieną.

Kyla klausimas, kodėl Leningrado karinei apygardai ir Baltijos laivynui siųstame įsakyme Lietuva ir mūsų laivynas iš esmės žymimi tik brūkšniu?

Ne vien tai, kad mūsų valstybės teritoriją jau kita, ne Leningrado, karinė apygarda okupavo (to įsakymo kopijos dar neturiu, bet neabejoju, kad tokie dokumentai išsiuntinėti buvo visoms susijusioms sovietų karinėms apygardoms). Kad juk ir patys žinote, jog visas mūsų karinio jūrų laivyno pajėgas tarpukariu sudarė vienintelis minininkas “Prezidentas Smetona“. Neskaitant nedidukės pasienio policijos Jūrų apsaugos katerių flotilės, aišku, kurie, suprantama, nelaikyti karo laivais ir į jokių Lietuvos KJP sudėtį neįėjo (kaip yra dabar).

O tai dabar – ar tikrai yra geriau?…

Dabar ir to neturime, gi savo fregatas supjaustėm, naujų neįgijom, tad mus, neva, saugo budriai NATO pajėgos.

Pasiskaitykite dar kartą dokumentą aukščiau – mus okupuodami, sovietai iš jūros apsidraudė savo Baltijos kariniu laivynu tuomet net nuo neutralių šalių ir savo sąjungininko (piečiau už Polangen). Ir faktas tame, kad prie Lietuvos tam sovietų generolui ar admirolui, kuris žymėjosi pastabas prie punktų, visai lengva ranka galima buvo nubrėžti tik brūkšnį… Net mūsų prekybos laivynas įsakymo autoriui nelabai terūpėjo, lyginant su tuometiniais latvių ir estų laivais – nesivargino šių ir į įsakymą įtraukti.

Todėl mano nuomonė yra paprasta: sąjungininkais iš NATO pasitikėti yra gerai, bet mūsų pačių be mūsų pačių pastangų niekas ginti nesiims. Ir estai su latviais, manytina, dabar mąsto jau tą patį, tad mūsų bendra Baltijos eskadra BALTRON negali manęs nedžiuginti, nors dar labiau džiaugčiausi ją matydamas ir galingesnę, ir skaitlingesnę. Istorija moko tik tuomet, jei nori iš jos mokytis.

Tad jūsų perklausiu vieno mano pažįstamo esto savanorio mudviejų šūkiu: no more 1940s?…

Komentarų: 13

 1. >teko vienam JAV ambasados darbuotojui (buvo ne diplomatas – administracinis ar techninis darbuotojas, todėl “apavalainai“ nekalbėjo) Andrew Graves pasiūlyti pradžiai shut the fuck up, o po to jau ir į snukį

  Kartais ne šitas? 😀
  “Murder Suspect Andrew Graves Arrested At Home Of Relatives In Cleveland
  Friday, June 18, 2010
  Major crimes investigators with Chattanooga Police Department have arrested a 24-year-old first degree murder suspect discovered hiding with his girlfriend in Bradley County.“ http://www.chattanoogan.com/2010/6/18/178099/Murder-Suspect-Andrew-Graves-Arrested.aspx

  Patinka

  1. Kariškiai net nemato jokių moralinių pagirių, kaip gražiai ruošėsi ir įvykdė karinę okupaciją.

   Patinka

 2. Aciu uz puiku progini straipsni.
  Deja, tenka apgailestaut, kad okupacija dar vis tesiasi igaudama pacias ivairiausias formas ir tam galo nesimato. Liudniausia, kad mes, okupuotos gimtines vaikai, besiblaskydami ir tarpusavyje besireitingudami demokratiju liberaliunuose ir amoraliunuose baigiam prarast imuniteta nuo okupantu paseto smegenu uzkrato.
  Visa laime, kad kol kas turim pakankamai nemokamu laiko resursu ir vienas kitas bendramintis banguotam horizonte smesteli 🙂

  Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.