Antrasis, kuris yra trečias…


Arba, jei pilniau, tai gal galima pavadinti ir kaip:

Antrasis kapitono padėjėjas, kuris yra trečias [brolis kvailys]

Antrasis padėjėjas (angl. second mate) laive yra navigatorius arba šturmanas.


* * *

Štai myaoka savo žurnalo bio dalyje yra įrašęs gerą sentenciją:

“Штурман – отродье хамское, но дело своё зело знающее. Посему в кают-кампанию пускать и чарку водки наливать!“ – Пётр I

Kas nesuprato rusiškai, išverčiu:

“Šturmanas – veislės chamiškos, bet savo amatą iš pašaknų žinančios. Todėl į kajut-kompaniją įleisti ir taurę degtinės įpilti!“ – Petras I, Rusijos caras ir imperatorius, pradėjęs nacionalinio laivyno kūrimą.

Iš pirmo žvilgsnio sentencija yra ganėtinai smagi. Kadangi apie šią mintį vadovaujamės spręsdami šių dienų sąvokomis. Tačiau reikia suvokti, kad tuomet, kai ji buvo išsakyta, “chamas“ reiškė visai ką kita… O būtent: prasčioką, mūsiškai tais laikais vadintą kitu slavišku žodžiu – mužiką.

Petras I buvo pirmas ir tuo, kad sąmoningai keitė savo šalies socialinę struktūrą, iškeldamas į aukštesnius visuomenės sluoksnius ir jam, kaip valstybės vadovui, reikalingesnius talentingus žmones iš nekilmingųjų luomo, iš “chamų“, prasčiokiškų ir “mužikiškų“, arba – chamiškų kartais, manierų. Laivynas, kariuomenė ir valstybės reikmėms (ir caro užgaidoms bei planams) pajungta pramonė (pirkliai, manufaktūros, kalnakasyba ir pan.) buvo bene tos tuomet aktyviausiai besivystę valstybės sritys, kur žmonės iniciatyvūs ir veržlūs galėjo pasireikšti, nes luominiai apribojimai jiems pačiu aukščiausiu caro nurodymu nebegaliojo, ir buvo sprendžiama ne apie tai, ką Riuriko protėviams padarė šiųjų protėviai, ar kaip gerai įsisamoninti dvaro reveransai ir etiketas.

Jis kūrė naujas aktyvias socialines klases, galutinai vėliau jau standartizuodamas visuomenės ir valstybės tarnybos struktūrą aiškios ir skaidrios karinės hierarchijos pavyzdžiu vėliau sukurtame “Tabel ob Rangach“ (Rangų lentelėje), pakeitusiame nusistovėjusius carui patariančių bajorų tarybų (rus. Duma) ir vykdomųjų įstaigų (rus. Prikaz) sistemą. Po jo kitų Rusijos imperatorių ši sistema buvo tobulinama ir papildoma, kuomet galėjai išsitarnauti aukštesnio luomo teises ir privilegijas, įskaitant ir paveldimas, nors ilgainiui “chamams“ tą padaryti galimybių mažėjo. Vienok, mintis aukščiau liko ta pati: gali būti ir iš žemesnio luomo, tačiau jei savo amatą, kuris yra itin svarbus viso laivo būviui, žinai – būsi priimtas į padorių žmonių kompaniją (laive: “kajutkompanija“ – savotiškas sausumos karininkų, kuriais tapdavo tik laisvi ir kilmingi žmonės, klubo atitikmuo).

* * *

Persikeliam į kitą Žemės pusę.

Ričardas Henris Dana (Richard Henry Dana, Jr.: 1815-1882) savo biografijos faktais paremtoje 1840-ųjų metų knygoje Two Years Before the Mast (“Dveji metai po priekiniu deniu“), štai kaip aprašo nedidelio JAV prekybinio brigo (dvistiebio laivo tiesiosiomis burėmis) navigatoriaus, kuris laive yra antrasis kapitono padėjėjas, vaidmenį:

“The second mate’s is proverbially a dog’s berth. He is neither officer nor man. The men do not respect him as an officer, and he is obliged to go aloft to reef and furl the topsails, and to put his hands into the tar and slush, with the rest. The crew call him the “sailor’s waiter,“ as he has to furnish them with spun-yarn, marline, and all other stuffs that they need in their work, and has charge of the boatswain’s locker, which includes serving-boards, marline-spikes, etc. He is expected by the captain to maintain his dignity and to enforce obedience, and still is kept at a great distance from the mate, and obliged to work with the crew. He is one to whom little is given and of whom much is required. His wages are usually double those of a common sailor, and he eats and sleeps in the cabin; but he is obliged to be on deck nearly all the time, and eats at the second table, that is, makes a meal out of what the captain and chief mate leave.“

Išverčiu iš anglų kalbos:

“Antrojo padėjėjo vieta laive yra kaip kokio šuns. Jis nei karininkas, nei eilinis. Vyrai jo negerbia kaip karininko, ir jam yra privalu kartis į stiebus rifuoti viršutines bures, ir merkti rankas į degutą ir tepalus (lynai burlaiviuose buvo sutepami degutu, kad ilgiau tarnautų – mano past.), kaip ir visiems. Įgula vadina jį “jūreivių padavėju“, kadangi jis turi aprūpinti juos pakulomis, smeigtais kamšymui ir kitais reikmenimis, kurių jiems prireikia jų kasdieniniame darbe, ir jis tad yra atsakingas už bocmano skrynią, kurioje taip pat saugoma remontui lentos, lynų ylos, ir t.t. Kapitonas tikisi, kad šis išlaikys savo orumą ir skiepys paklusnumą, ir vis tiek yra laikomas atokiau nuo kapitono padėjėjo, ir yra įpareigotas dirbti kartu su įgula. Jis yra tas, kuriam mažai duodama ir iš kurio daug reikalaujama. Jo alga yra dažniausiai dviguba, nei įprasto jūreivio, ir jis valgo ir miega kajutėje; bet iš jo reikalaujama, kad jis būtų denyje vos ne visą laiką, ir valgo jis prie antrojo stalo, kas reiškia, kad pasidaro maistą iš to, kas lieka nuo kapitono ir vyriausiojo padėjėjo.“

Kaip matosi ir “demokratijos citadelėje“, ne vien “cariniame despotijos bastione“, laive šturmanui čia irg niekas labai nesilankstė, o ir vyrukas taip pat būdavo iš “praščiokų“. Kitąkart žiūrėdami kokį istorinį filmą gal atkreipsite dėmesį, kiek vaizduodi navigatorių filmo kūrėjai pafantazavo vien todėl, kad patys tame moksle nesigaudo, ir todėl gebėjimus mistifikuoja beigi romantiškai išaukština.

Vienok, įpilkite vaikinui ugninio vandens, ir iš kajutkompanijos nevykite – teisę joje būti užsitarnavo!

Tiksliau – duokite pačiam įsipilti. Tokios jūrinės tradicijos.

* * *

Kad jau šiek tiek apie filmus ir istoriją…

Jei pažiūrėti į burės Aukso amžių (kas dar nematęs “Karibų jūros piratų“?), tai ten navigatoriaus pareigos piratų brolijose atitekdavo, kaip nebūtų keista, ne renkamam kapitonui, kurio valdžia siekdavo tik užpuolimo planavimo ir jo vykdymo veiklas, bet kvartermeisteriui (angl. quartermaster), kuris ir atlygį gaudavo tokį patį, kaip ir kapitonas. Šis buvo ne specialistas “vadybininkas“, o specialistas navigatorius. Ir kaip tik jis ir buvo atsakingas, kad laivas su visa šutve sėkmingai pasiektų norimą suplanuotų tikslą, kad nepasiklystų jie jūros platybėse, ir kad sėkmingai išneštų kudašių į nuošalesnę vietelę – kokią salą, numatytą kaip slėptuvė.

Dar ir dabar JAV Pakrančių apsaugos laivyne (US Coast Guard) kvartermeisteriai yra navigatoriaus, antrojo karininko arba, dažniausiai, antrojo leitenanto (angl. second officer) padėjėjai, imami šioms pareigoms ne iš karininkų korpuso, o iš eilinių ir puskarininkių (enlisted). Įdomu tai, kad ir Antrojo pasaulinio karo meto vokiečių U-botuose (povandeniniuose laivuose) šturmano pareigoms irgi buvo atrenkami visai ne karininkai, o unteroficieriai (puskarininkiai).

Tačiau dabar šturmanai vis tik jau yra antraisiais karininkais arba antraisiais padėjėjais laivuose, ir priklauso karininkų korpusui (tiesa, angl. officer yra civiliame laive daugiau kaip “įgaliotasis pareigūnas“ arba “įgaliotasis eiti tam tikras vadovaujančias ar atsakingas pareigas“).

Na, pirmasis čia, aišku, yra pats kapitonas (keturios juostelės ant rankovės arba antpečių), o iškart po jo yra vyr.padėjėjas (angl. chief mate, arba, jei laivas nedidelis – tiesiog: mate, nes ir taip aišku, kas tas po jo “second“…) arba dar vadinamas pirmuoju padėjėju (first mate arba first officer – anksčiau kariniame laivyne: first lieutenant) – trys juostelės. Šis yra kapitono tiesioginė ranka ir atsakingas už visą krovinio ir laivo saugumą bei įgulą, nors jei didesniame laive dabar jau yra ir trečiasis padėjėjas (viena juostelė), tai pastarasis būna laivo saugumo (nieko bendro su šnipais ir nacionaliniais interesais!) karininku (safety officer), atsakingu už gelbėjimo darbus ir priešgaisrinę apsaugą – t.y. jam deleguojama vyr. padėjėjo dalis pareigų.

Bet tai spėkite, iš kurio čia dabar apkalbamo padėjėjo su dviem juostelėm (anksčiau karo laivyne – antrasis leitenantas, arba second lieutenant) anie du “bosai“ pareikalaus daugiausiai, jei bus nuklysta neaišku kur arba bent kils abejonė, ar tikrai nenuklysta neaišku kur?…

Nežiūrint į tai, kad antrieji padėjėjai dabar yra treti pagal rangą laive, budėjimas (vachta) jiems vis dar atitenka ne pats maloniausias: nuo vidurnakčio iki 4 val. ryto – labai čia nepamiegosi. O kas įpranta per daugiametę praktiką, tai būna, kad ir į pensiją išėję pabunda ir keliasi gerti vidury nakties arbatos, nes vis tiek nebeužmigs – ir taip iki ketvirtos valandėlės ryto. Profesinė liga.

Šuniška, kartais, profesija. Jei paklaidinsi – būsi kaltas. Jei laivas laiku ir į reikiamą tašką atkeliaus – garbė, aišku, tik kapitonui… O ir krante kraunant laivą vyr.padėjėjas į pagalbą kvies ne bocmaną (šis, greičiausiai, bus užimtas su jūreiviais triume ar kur kitur denyje), o antrąjį – nes kas daugiau su dokininkais koliosis?

Kaip kažkada padeklamavo man kolega D.N., buvęs antruoju padėjėju laivuose žalioje jaunystėje:

Слева буй, справа буй –
Штурман мечется как … [рыба-карась].

Arba iš rusų išvertus:

Iš kairės boja, iš dešinės boja
Blaškosi šturmanas kaip pričiupta kuoja.

Komentarų: 13

 1. Atgalinis pranešimas: Kapitan z Oriona | skipper_ltu
 2. Спасибо. Такие тексты никакой периодике в Литве, к сожалению, не нужны. Мы скорее всего государство у моря, чем морское государство. Вот и пишу потому здесь – от нефиг делать. 🙂

  Patinka

 3. текст понятен, спасибо, перевод не нужен 🙂
  такую статейку и в периодику можно. puikiai rasote!

  Patinka

 4. Here comes our navigator –
  Heavy-drinker and horny fornicator! (c) 🙂
  Спасибо. Текст был понятен и на литовском? Не надо переводить на старославянский? 😉

  Patinka

 5. Kajutkompanija – anksčiau laivo karininkų klubas, dabar jau ir visos įgulos bendra patalpa valgymui, ypač vakariniam ir užsisėdėjimui, ir savotiškas jau ne tik “daiktas“, bet ir “procesas“, reiškiantis pasisėdėjimą laive. Tad anksčiau navigatorių arba šturmaną įleisdavo į kajutkompaniją, nors mažesniuose laivuose jis įgaliojimų atstovauti laivą krante kaip pareigūnas (angl. officer) neturėjo – tik pareigas laive. Dabar jau yra kitaip.
  Dvigubas piratų tarpe gaudavo ir kapitonas, ir kvartermeisteris. 🙂 Kariniame laivyne kapitono alga buvo ženklesnė jau žymiai… O minėtame pavyzdyje aukščiau dviguba – nes bene dviem etatais žmogus varė, gal todėl taip ir mokėjo pagal pareigas ir kiek dirbama. Juk ir lietuviškai sakoma “nusivariau kaip ciucius“. 😉
  O kuo blogai skamba “navigatorius“? Šturmanas – germaniškos (vokiškos) kilmės (mūsiškiai pasakytų “olandiškos“ – apie tą mitą jau rašiau), navigatorius – angliškos (nors greičiau jau lotyniškos). Angliškoje literatūroje visur rašoma navigatorius – ir pareigos laivėje (angl. jachtoje) yra navigatoriaus, ne šturmano. 😉

  Patinka

 6. Tai kajutėje jis valgo ar prie antro stalo?
  Jei alga dviguba, tai ne toks ir šuo…
  Savotiškai šių dienų kontekste skamba pareigos „navigatorius“.

  Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.